Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Bewust Zijn Zuidlaren en de Deelnemer, ook als bij de uitvoering derden betrokken worden. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk met Bewust Zijn Zuidlaren overeengekomen worden.
 2. Met de inschrijving geeft de Deelnemer aan kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Eventuele voorwaarden van de Deelnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Aanmelden

 1. De Deelnemer kan zich aanmelden voor een activiteiten door in de webshop een ‘kaartje’ te kopen. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de aanmelding door Bewust Zijn Zuidlaren aan de Deelnemer. Deze bevestiging kan per post of per e-mail plaatsvinden.
 2. De prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Door de aanmelding voor een activiteit verklaart de Deelnemer dat hij of zij lichamelijk en psychisch voldoende capabel is om aan de betreffende activiteit deel te nemen en zelf de volledige verantwoording draagt voor de gevolgen van deelnemen aan de activiteit.

 Artikel 3 Uitvoering van de activiteit

 1. Bewust Zijn Zuidlaren zal er alles aan doen een activiteit naar behoren uit te (laten) voeren.
 2. Bewust Zijn Zuidlaren maakt gebruik van derden voor de uitvoering van de activiteiten.
 3. De Deelnemer zorg ervoor dat alle gegevens waarvan Bewust Zijn Zuidlaren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteit, tijdig aan Bewust Zijn Zuidlaren worden verstrekt.
 4. Alle kennis/handelingen die in het kader van een activiteit worden aangeboden door Bewust Zijn Zuidlaren zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deelname aan een activiteit is geheel op eigen risico.

 Artikel 4 Wijziging of annulering door Bewust Zijn Zuidlaren

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden kan Bewust Zijn Zuidlaren de activiteit onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een activiteit, ziekte van een docent of omstandigheden die zich voordoen en een behoorlijke uitvoering van de activiteit belemmeren. Indien de activiteit wordt geannuleerd, wordt het door de Deelnemer betaalde bedrag voor de activiteit, door Bewust Zijn Zuidlaren terug betaald.
 2. Bewust Zijn Zuidlaren heeft het recht een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer.
 3. Bewust Zijn Zuidlaren kan wijzigingen aan brengen in de data en locatie van de activiteiten. De Deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. De Deelnemer heeft vervolgens het recht de activiteit kosteloos te annuleren. Het door de Deelnemer betaalde bedrag voor de activiteit wordt in dat geval door Bewust Zijn Zuidlaren terug betaald.

Artikel 5 Wijziging of Annulering door de Deelnemer

 1. Wijzigen van data van activiteiten door de Deelnemer is niet mogelijk tenzij expliciet en schriftelijk (per post of email) overeengekomen.
 2. Annulering is uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk. Annulering van de inschrijving voor een activiteit is kosteloos tot zeven dagen voor aanvang van de activiteit. Bij annulering vanaf zeven dagen tot aan de dag van de (eerste) activiteit worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 3. In geval van (tussentijdse) annulering van de activiteit heeft de Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de activiteitskosten. In bijzondere gevallen (onvoorziene omstandigheden uitsluitend ter beoordeling aan Bewust Zijn Zuidlaren) bestaat de mogelijkheid de activiteit in overleg te volgen op een ander tijdstip of een andere activiteit te volgen.

 Artikel 6 Betaling

 1. De volledige kosten dienen vóór het begin van de activiteit door Bewust Zijn Zuidlaren te Zuidlaren te zijn ontvangen tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, dan kan Bewust Zijn Zuidlaren de deelname weigeren en een andere deelnemer ter vervanging toe laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang voor de Deelnemer.

 Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Bewust Zijn Zuidlaren is niet aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van de Deelnemer gedurende de activiteiten.
 2. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Bewust Zijn Zuidlaren, is Bewust Zijn Zuidlaren niet aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat de Deelnemer overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan een activiteit. Bewust Zijn Zuidlaren is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van een activiteit door Bewust Zijn Zuidlaren.
 3. De aansprakelijkheid van Bewust Zijn Zuidlaren is altijd beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Bewust Zijn Zuidlaren in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 8 Slotbepaling

 1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Bewust Zijn Zuidlaren.

 

Algemene Voorwaarden Bewust Zijn Zuidlaren (Versie: december 2017)